Category: ภาพกิจกรรม

โครงการถนนสายหลัก สายรอง และชุมชนสะอาด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ “โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลท่าดินแดง” 27 มิถุนายน 2567

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตินราชนารี ประจำปี 2567

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรม ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส และ No Gift Policy “ร่วมใจต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น”