Category: ภาพกิจกรรม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรม ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส และ No Gift Policy “ร่วมใจต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น”

กิจกรรม โครงการหน่วยปฏิบัติการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบ…

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์จาก “ขยะเปียก”

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ 2566