Category: ภาพกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าดินแดง