Author: งานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

ประกาศ เรื่องการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลท่าดินแดง ประจำปี 2567

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ โดย อบต.ท่าดินแดง จะดำเนินการลงพื้นที่ เพื่อฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว แต่ละหมู่บ้านตามตารางดังกล่าว

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ของ อบต.ท่าดินแดง