Category: ภาพกิจกรรม

กิจกรรม โครงการหน่วยปฏิบัติการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบ…

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์จาก “ขยะเปียก”

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าดินแดง