ประกาศคู่มือประชาชน

งานพัฒนาชุมชน

คู่มือลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์

งานจัดเก็บ

งานทะเบียนพาณิชย์การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศ

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน จดทะเบียน

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิก) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน สามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า

งานสาธารณะสุข

การขอต่อายุในอนุญาตจัดตั้งตลาด

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย ติดเชื้อ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูล ฝอยทั่วไป

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

การขอต่อายุในอนุญาติจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการ กำจัดมูลฝอยทั่วไป

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการ เก็บและขนสิ่งปฏิกูล

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและ สถานที่ สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย ทั่วไป

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขน สิ่งปฏิกูล

การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ ทาง สาธารณะ

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการ กำจัด สิ่งปฏิกูล

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัด สิ่งปฏิกูล

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตราย ต่อสุขภาพ

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและ ขนมูลฝอยติดเชื้อ

งานการศึกษา

คู่มือการรับเด็กนักเรียน

บำเหน็จลูกจ้าง

การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท

การขอรับบำเหน็จพิเศษ

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การจัดการข้อร้องเรียนและเหตุรำคาญ

คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ