Month: มีนาคม 2567

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตินราชนารี ประจำปี 2567

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ โดย อบต.ท่าดินแดง จะดำเนินการลงพื้นที่ เพื่อฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว แต่ละหมู่บ้านตามตารางดังกล่าว

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ของ อบต.ท่าดินแดง