Month: กุมภาพันธ์ 2567

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนีมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ……… โดยกำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2567