Month: มกราคม 2567

กิจกรรม ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส และ No Gift Policy “ร่วมใจต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น”

กิจกรรม โครงการหน่วยปฏิบัติการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบ…

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มาติดต่อหรือรับบริการในทุกภารกิจของหน่วยงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตอบแบบวัด EIT

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด IIT และ Code ของหน่วยงานจากระบบ ITAS ให้บุคลากรของหน่วยงานทุกส่วนงานและทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตอบแบบวัด IIT

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์จาก “ขยะเปียก”

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำ อบต.ท่าดินแดง