Category: ITA

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนปากคลองตารอด หมู่ที่ 2,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)