Category: ITA

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนปากคลองตารอด หมู่ที่ 2,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2546-2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน