Month: มีนาคม 2566

ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนปากคลองตารอด หมู่ที่ 2,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)