Category: งานบุคลากร

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ของ อบต.ท่าดินแดง

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำ อบต.ท่าดินแดง