Category: งานบุคลากร

โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง

ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติข้อควรทำ และไม่ควรทำ(Do’s & Don’ts ) เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม