เรื่องล่าสุด

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าดินแดง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ได้รับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผลการประเมิน ได้คะแนน 98.10 อยู่ในระดับ AA (ผ่านดีเยี่ยม) ในปีงบประมาณ 2566 ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จากสำนักงาน ปปช. โดยมีนโยบายที่สำคัญคือ สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ส่งเสริมความพร้อมในการปฏิบัติงาน การปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สร้างวัฒนธรรมในหน่วยงาน ส่งเสริมคุณธรรมการทำงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาฝึกอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า ปี 2566

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าดินแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ได้รับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผลการประเมิน ได้คะแนน 98.10 อยู่ในระดับ AA (ผ่านดีเยี่ยม) ในปีงบประมาณ 2566 ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จากสำนักงาน ปปช. โดยมีนโยบายที่สำคัญคือ สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ส่งเสริมความพร้อมในการปฏิบัติงาน การปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สร้างวัฒนธรรมในหน่วยงาน ส่งเสริมคุณธรรมการทำงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง โดยนายณัฐธร มงคลร้อย (นายก อบต.ท่าดินแดง) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสุดเขต หมู่ที่ 4 ต.ท่าดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พิธีถวายราชสักการะพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล