Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง รับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคลองตารอด หมู่ที่ 2-3 ตำบลท่าดินแดง โดยวิธีคัดเลือก

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 05/11/2020

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน