Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 13/12/2004