Category: ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชลประทานบริเวณหน้าวัดท่าดินแดง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองเจ้าเจ็ด-ผักไห่ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสุดเขต ม.4 ต.ท่าดินแดง

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนบ้านบางบัว-บ้านปากคลอง ม.7 ต.ท่าดินแดง

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสุดเขต ม.4 ต.ท่าดินแดง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน