Month: ตุลาคม 2565

ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติข้อควรทำ และไม่ควรทำ(Do’s & Don’ts ) เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ท่าดินแดง