ITA องค์การบริหารส่วนตำบล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
O1โครงสร้างคณะผู้บริหาร – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
O2ข้อมูลผู้บริหารคณะผู้บริหาร – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
O3อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานงานนำเสนอ PowerPoint (thadindang.go.th)
O5ข้อมูลการติดต่อติดต่อสอบถาม – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-ฉบับที่-6-พ.ศ.2552.pdf (thadindang.go.th)

พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ-ฉบับที่2-พ.ศ.2556-.pdf (thadindang.go.th)

https://www.thadindang.go.th/th/wp-content/uploads/2021/05/พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น-พ.ศ.2542.pdf

พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง-ฉบับที่-2-พ.ศ.2560.pdf (thadindang.go.th)

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf (thadindang.go.th)

พรบ.ภาษีที่ดิน.pdf (thadindang.go.th)

พรบ.ผู้สูงอายุ-ฉบับที่-2-พ.ศ.2553.pdf (thadindang.go.th)

Microsoft Word – ~txt11.doc (thadindang.go.th)

Microsoft Word – ~txt34.doc (thadindang.go.th)

https://www.thadindang.go.th/th/wp-content/uploads/2021/05/พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ.pdf

พรบ.-ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ-ฉบับที่-2-พ.ศ.2556.pdf (thadindang.go.th)

Microsoft Word – 22.doc (thadindang.go.th)

พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร.pdf (thadindang.go.th)

Microsoft Word – 25.doc (thadindang.go.th)
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8Q&Aติดต่อสอบถาม – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)

รับฟังความคิดเห็น – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
O9Social Networkองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา | Facebook
การดำเนินงาน
O10แผนดำเนินงานประจำปีแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564-1.pdf (thadindang.go.th)
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานผลการติดตามประเมินแผนพัฒนาปี2563-3.pdf (thadindang.go.th)
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการติดตามประเมินแผนพัฒนาปี2563-3.pdf (thadindang.go.th)
การปฏิบัติงาน
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือการจัดการเรื่อวร้องเรียน-.pdf (thadindang.go.th)

งานนำเสนอ PowerPoint (thadindang.go.th)

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนา-.pdf (thadindang.go.th)

1 ……… (1-9)ok (thadindang.go.th)

…………… e-GP.pdf (thadindang.go.th)

คู่มือการปฏิบัติงาน-อปท..pdf (thadindang.go.th)

คู่มือการปฏิบัติงานตามพ_ร_บ_สาธารณสุข.pdf (thadindang.go.th)

คู่มือการฝึกป้องกัน-.pdf (thadindang.go.th)

คู่มือการร่างข้อกำหนดท้องถิ่น.pdf (thadindang.go.th)

คู่มือปฏิบัติงานควบคุมอาคาร-.pdf (thadindang.go.th)

คู่มืิปฏิบัติงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf (thadindang.go.th)

แนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพ.pdf (thadindang.go.th)

หลักเกณฑ์การควบคุมภายใน.pdf (thadindang.go.th)
การให้บริการ
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประกาศคู่มือประชาชน.pdf (thadindang.go.th)
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ2563.pdf (thadindang.go.th)
O17E-Serviceติดต่อสอบถาม – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม-ประจำปีงบประมาณ-2564.pdf (thadindang.go.th)
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานผลการติดตามประเมินแผนพัฒนาปี2563-3.pdf (thadindang.go.th)
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ.pdf (thadindang.go.th)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2564-1.pdf (thadindang.go.th)
O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเรื่องเชิญชวนเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน-หมู่ที่-8-พร้อมปักเสาเข็ม.pdf (thadindang.go.th)
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง-ประจำเดือนตุลาคม-2563.pdf (thadindang.go.th)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2563.pdf (thadindang.go.th)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนธันวาคม2563.pdf (thadindang.go.th)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนมกราคม-2564.pdf (thadindang.go.th)
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ-2563.pdf (thadindang.go.th)
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ-เรื่อง-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค.pdf (thadindang.go.th)

แผนพัฒนาบุคลากร64-66-…pdf (thadindang.go.th)
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคำสั่ง-เรื่อง-ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงา.pdf (thadindang.go.th)

แผนอัตรากำลัง-3-ปี-พ.ศ.2564-2566.pdf (thadindang.go.th)

แผนอัตรากำลัง-3-ปี-พ.ศ.2564-2566-ต่อ.pdf (thadindang.go.th)
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการ.pdf (thadindang.go.th)

แผนพัฒนาบุคลากร64-66.pdf (thadindang.go.th)

ประกาศ-เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคค.pdf (thadindang.go.th)


ประกาศ-เรื่อง-มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเลือก.pdf (thadindang.go.th)

ประกาศ-เรื่อง-การรับโอนย้าย-พนักงานส่วนตำ.pdf (thadindang.go.th)

ประกาศ-เรื่อกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคค.pdf (thadindang.go.th)

ประกาศ-เรื่อง-มาตรฐานเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ-การปฏิบัติงานงานบุคคล-2563.pdf (thadindang.go.th)
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-ป.pdf (thadindang.go.th)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุ.pdf (thadindang.go.th)
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริ.pdf (thadindang.go.th)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็น – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็น – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร2018-11-09 14-36_page_1 (thadindang.go.th)
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหารกิจกรรมพนักงานผู้บริหารแสดงเจตจำนงสุจริ.pdf (thadindang.go.th)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน2563.pdf (thadindang.go.th)
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน2563.pdf (thadindang.go.th)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเรื่องมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ-พนักงาน-ลูกจ้าง-อบต.ท่าดินแดง.pdf (thadindang.go.th)

กิจกรรมพนักงานผู้บริหารแสดงเจตจำนงสุจริ.pdf (thadindang.go.th)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 24/05/2017 – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 01/10/2020 – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 01/10/2020 – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-ITA-2563..pdf (thadindang.go.th)
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-ITA-2563..pdf (thadindang.go.th)

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน