ITA องค์การบริหารส่วนตำบล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
O1โครงสร้าง01-โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง.pdf (thadindang.go.th)
โครงสร้างส่วนราชการ – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
สำนักงานปลัด – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
กองคลัง – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
กองช่าง – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
O2ข้อมูลผู้บริหารคณะผู้บริหาร – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
O3อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต (thadindang.go.th) ลว. 1 ต.ค.2565
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน04-แผนพัฒนาท้องถิ่น66-70.pdf (thadindang.go.th) ลว.1 พ.ย.65
O5ข้อมูลการติดต่อติดต่อสอบถาม – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-ฉบับที่-6-พ.ศ.2552.pdf (thadindang.go.th)

พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ-ฉบับที่2-พ.ศ.2556-.pdf (thadindang.go.th)

https://www.thadindang.go.th/th/wp-content/uploads/2021/05/พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น-พ.ศ.2542.pdf

พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง-ฉบับที่-2-พ.ศ.2560.pdf (thadindang.go.th)

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf (thadindang.go.th)

พรบ.ภาษีที่ดิน.pdf (thadindang.go.th)

พรบ.ผู้สูงอายุ-ฉบับที่-2-พ.ศ.2553.pdf (thadindang.go.th)

Microsoft Word – ~txt11.doc (thadindang.go.th)

Microsoft Word – ~txt34.doc (thadindang.go.th)

https://www.thadindang.go.th/th/wp-content/uploads/2021/05/พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ.pdf

พรบ.-ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ-ฉบับที่-2-พ.ศ.2556.pdf (thadindang.go.th)

Microsoft Word – 22.doc (thadindang.go.th)

พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร.pdf (thadindang.go.th)

Microsoft Word – 25.doc (thadindang.go.th)
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)

ข่าวประชาสัมพันธ์…จัดหาน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)

ข่าวประชาสัมพันธ์… โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด (แข่งขันเรือพาย) – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8Q&Aสอบถามการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ – Q&A ถามตอบ – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง Q&A ถามตอบ (thadindang.go.th)

(thadindang.go.th)ติดต่อสอบถาม – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)

รับฟังความคิดเห็น – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
O9Social Networkองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา | Facebook (แถบเมนู Faceook ด้านขวามือ)
010นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
การดำเนินงาน
O11แผนดำเนินงานประจำปีo11-แผนการดำเนินงาน2566.pdf (thadindang.go.th) ลว.3 ต.ค.65
O12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน012-รายงานผล-การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2566-1-ต.ค.-2565-30-มี.ค.-2566.pdf (thadindang.go.th) 3 ต.ค.2565
O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปีo13-การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา-ปีงบ-2565.pdf (thadindang.go.th) ลว.1 ต.ค.64
การปฏิบัติงาน
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th) ลว. 3 ต.ค.2565


คู่มือการจัดการเรื่อวร้องเรียน-.pdf (thadindang.go.th)

งานนำเสนอ PowerPoint (thadindang.go.th)

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนา-.pdf (thadindang.go.th)

1 ……… (1-9)ok (thadindang.go.th)

…………… e-GP.pdf (thadindang.go.th)

คู่มือการปฏิบัติงาน-อปท..pdf (thadindang.go.th)

คู่มือการปฏิบัติงานตามพ_ร_บ_สาธารณสุข.pdf (thadindang.go.th)

คู่มือการฝึกป้องกัน-.pdf (thadindang.go.th)

คู่มือการร่างข้อกำหนดท้องถิ่น.pdf (thadindang.go.th)

คู่มือปฏิบัติงานควบคุมอาคาร-.pdf (thadindang.go.th)

คู่มืิปฏิบัติงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf (thadindang.go.th)

แนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพ.pdf (thadindang.go.th)

หลักเกณฑ์การควบคุมภายใน.pdf (thadindang.go.th)
คู่มือการปฏิบัติงาน.pdf (thadindang.go.th)
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านประมวลจริยธรรม.pdf (thadindang.go.th)
การให้บริการ
O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประกาศคู่มือประชาชน.pdf (thadindang.go.th)
คู่มือการขออนุญาตขุดดินและถมดิน.pdf (thadindang.go.th) 3 ต.ค.2565
คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร.pdf (thadindang.go.th) 3 ต.ค.2565

แบบฟอร์มต่างๆ – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการo17-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริกา.pdf (thadindang.go.th) ลว.3 ต.ค.2565
O18E-ServiceE-Service – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)

คำร้องซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ONLINE – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)

ช่องทางบริการประชาชนออนไลน์-E-Service-3.pdf (thadindang.go.th)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
O20ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชลประทานบริเวณหน้าวัดท่าดินแดง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองเจ้าเจ็ด-ผักไห่ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนบ้านบางบัว-บ้านปากคลอง ม.7 ต.ท่าดินแดง – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสุดเขต ม.4 ต.ท่าดินแดง – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)


ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนปากคลองตารอด หมู่ที่ 2,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
022รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th) ลว.3 ตค65

ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564-2566 – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th) ลว 1 ต.ค.2563ประกาศ-เรื่อง-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564-2566.pdf (thadindang.go.th) ลว.1ต.ค.63
023-แผนพัฒนาบุคลากร-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564-2566.pdf (thadindang.go.th) ลว.18 ก.ย.2563
O24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th) ลว.19 ม.ค.2566


O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565.pdf (thadindang.go.th)ลว.12 ต.ค.2565
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบo27-คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรี.pdf (thadindang.go.th) ลว.1 ก.พ.2566
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th) (แบรนด์เนอร์ ด้านขวามือของเว็ปไซต์)
029ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th) ลว.16 ก.พ.2566
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O31ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่031-ประกาศ-เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ-NO-GIFT-Policy-ประจำปี-พ.ศ.2566.pdf (thadindang.go.th) ลว.3 ม.ค.66
O32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Police) – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
033รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
แผนป้องกันการทุจริต
O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พศ.2566 รอบ 6 เดือน – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี038-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ของ-อบต.ท่าดินแดง-พ.ศ.2565-รอบ-12-เดือน.pdf (thadindang.go.th) ลว 3 ต.ค.65
มาตราการเสริมสร้างมาตราฐานทางจริยธรรม
O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th) ลว.19 ม.ค.2566
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)

แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2546-2566 – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th) (040.3)
O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง (thadindang.go.th) ลว.24 ก.พ.2566
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน042-วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน-ของหน่วยงานภาครัฐ-ปี-พ.ศ.2565.pdf (thadindang.go.th) ลว 3 ต.ค.65
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน043-รายงานการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส-ปีงบ-2566.pdf (thadindang.go.th) ลว 3 ต.ค.65