Author: งานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน 22/01/2015