โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

ว่าที่ ร.ต. สัทธา กลิ่นทโชติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางศิริ หอมวัฒนา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางทิพมาร์ถ ชงขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวอรวรรณ บุญมา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวรพจน์ เวทยะวานิช
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน