โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 28-6-2553-18-24-45.png

นางศิริ หอมวัฒนา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ 081-6126232

นางศิริ หอมวัฒนา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ 081-6126232

นางนันทกาญจน์ มงคลไวย์
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

โทรศัพท์ 086-7625156

นางสาวพิตติภรณ์ ฉลอม
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ 091-7357938

นางศิริ หอมวัฒนา
รองปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ 081-6126232