โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

สำนักปลัด

นางนันทกาญจน์ มงคลไวย์
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสุภัทราพร ตะโน
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นางนันทกาญจน์ มงคลไวย์
นักทรัพยากรบุคคล

นางจิตรลดา สนธิศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวเรณูร ์ อุขุนทด
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวจุฑาพร วงษ์สอาด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาววราภรณ์ สืบไว

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพิชชาพร สุขสมัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอมรทิพย์ สืบฤกษ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายสำรวย มูลจันทร์
พนักงานทั่วไป

นายอนันต์ เยี่ยมวงษ์
พนักงานทั่วไป

นางดวงดาว บุญเขตต์
แม่ครัว