โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

นางทิพมาร์ถ ชงขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสุภัทราพร ตะโน
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรวัสส์ ขำวอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวเรณูร ์ อุขุนทด
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวจุฑาพร วงษ์สอาด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวพิชชาพร สุขสมัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอมรทิพย์ สืบฤกษ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นางสาววราภรณ์ สืบไว
ผู้ช่วยบุคลากร

นายจำลอง ธงราว
พนักงานขับรถยนต์

นายสำรวย มูลจันทร์
พนักงานทั่วไป

นายอนันต์ เยี่ยมวงษ์
พนักงานทั่วไป

นายวิรุณ สืบไว
พนักงานขับรถยนต์

นางดวงดาว บุญเขตต์
แม่ครัว

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน