นายณัฐธร มงคลร้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
โทรศัพท์ : 085-2323980

นายสมจิต หวังทิพย์ รองนายก อบต.ท่าดินแดง โทรศัพท์ : 081-9946361

นายสุวรรณ ศรีชาติ รองนายก อบต.ท่าดินแดง โทรศัพท์ : 088-3777118

นายประมวล ควรสนอง เลขาฯนายก อบต.ท่าดินแดง โทรศัพท์ : 085-3750973

.