การศึกษาและรวบรวมข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงจะเป็นข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ อีกทั้งพิจารณาถึงศักยภาพที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง ที่จะนำมาเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาได้ตรงเป้าหมาย และตรงกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในบริเวณวัดท่าดินแดง ติดถนนสาย เสนา – ผักไห่ อยู่ห่างจากอำเภอผักไห่ ประมาณ 8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับพื้นที่ของเทศบาลตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่
ทิศใต้ติดต่อกับพื้นที่ของเทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา
ทิศตะวันออกติดต่อกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี อำเภอผักไห่
ทิศตะวันตกติดต่อกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง มีเนื้อที่ประมาณ 14.2 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 8,875 ไร่

ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลาก

จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เต็มทั้งหมู่บ้าน 8 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 1,919 คน แยกเป็นชาย 917 คน หญิง 1,002 คน

(ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567)