โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

นางทิพมาร์ถ ชงขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

นายไพฑูรย์ กุฎีรัตน์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายปราโมทย์ หวานมาก
พนักงานประจำรถขยะ

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน