โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

นางศิริ หอมวัฒนา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

นายไพฑูรย์ กุฎีรัตน์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา