โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

ว่าที่ ร.ต. สัทธา กลิ่นทโชติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

นายไพฑูรย์ กุฎีรัตน์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวิรัช ธงราว
พนักงานประจำรถขยะ

นายปราโมทย์ หวานมาก
พนักงานประจำรถขยะ

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน