โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

นางสาวอรวรรณ บุญมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

นายไพฑูรย์ กุฎีรัตน์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา