โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

นางสาวอรวรรณ บุญมา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพิตติภรณ์ ฉลอม
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอโรชา ทองผาภูมิจริยา
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง