โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

นางสาวพิตติภรณ์ ฉลอม
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพิตติภรณ์ ฉลอม
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอโรชา ทองผาภูมิจริยา
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง