โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

นางศิริ หอมวัฒนา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพิตติภรณ์ ฉลอม
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอโรชา ทองผาภูมิจริยา
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน