วันที่ 11 มค.67 นายณัฐธร มงคลร้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน ประจำเดือน มกราคม เพื่อแจ้งข้อราชการที่สำคัญและติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ