องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการหน่วยปฏิบัติการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง โดยให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลท่าดินแดง