Forum

สอบถามการขึ้นทะเบีย...
 
Notifications
Clear all

สอบถามการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


Posts: 1
Topic starter
(@ppppp)
New Member
Joined: 7 เดือน ago

ขอสอบถามคะพอดีแม่เกิดปี2507 สามารถขึ้นทะเบียนได้หรือไม่คะ

1 Reply
Posts: 1
(@admin1)
สมาชิกใหม่
Joined: 2 ปี ago

ผู้สูงอายุจะต้องเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2507 

เอกสารหลักฐาน

1.บัตรประชาชน

2.ทะเบียนบ้าน

3.หน้าบัญชีธนาคารที่จะโอนเงนเข้า

กรณีมอบอำนาจต้องมีเอกสารของผู้รับมอบด้วย และมาขึ้นทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566 

Reply
Share: