Author: งานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 29ก.ค.2563 )