Month: พฤษภาคม 2565

จัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565-2570 (ระดับตำบล) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565