นางละเอียด โสวัตร

ประธานสภา อบต.ท่าดินแดง

นายบุญชู จำเนียรสาสตร์

รองประธานสภา อบต.ท่าดินแดง

นางนิภา หวังทิพย์

เลขานุการสภา อบต.ท่าดินแดง

นายสมคิด สืบไท (สมาชิก อบต.ท่าดินแดง)

นางพนิดา กรอบทอง (สมาชิก อบต.ท่าดินแดง)

นายโกศล ศรีจันทร์ (สมาชิก อบต.ท่าดินแดง)

นางยาใจ บรรดาศักดิ์ (สมาชิก อบต.ท่าดินแดง)

นางสำรวย แสงฉลวย (สมาชิก อบต.ท่าดินแดง)