องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง หมู่ที่ 2
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
สำนักปลัด โทรศัพท์ : 0-35750-960
ส่วนการคลัง โทรศัพท์ : 0-35750-961
www.thadindang.go.th
E-Mail : admin@thadindang.go.th

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าดินแดง 035-397118
โรงเรียนวัดท่าดินแดง 035-397117
ไฟฟ้าผักไห่ 084-4239878 
ชลประทานผักไห่ 089-5392810 
องค์การโทรศัพท์ผักไห่ 035-391666