การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561 – 2564
วิสัยทัศน์ “องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เป็นองค์กรแห่งการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การดำเนินงานตามหลักบริหารจัดการที่ดี”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนา

(1) การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการพัฒนา

(1) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(2) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

(3) การส่งเสริมสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย

(4) การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(5) การส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(6) การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม

(7) การพัฒนาและส่งเสริมเยาวชน

(8) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

(1) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(3) การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

(1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

(2) การพัฒนาระบบประปาและขุดลอกแม่น้ำ คลอง บึง หนอง

(3) การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา

(1) การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงาน

(2) การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563