องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง  ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ สืบสานความเป็นไทย ประจำปี 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบเนื่องตลอดไป  แสดงความกตัญญูกตเวทิตาและตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ  พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านจิตใจและอารมณ์ และสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในตำบลท่าดินแดง บัดนี้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยภายในงานมีการจัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ แก่ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ จำนวน  92 คน และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงาน