ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น  กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและนำสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความดูแลไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้สัตว์เลี้ยงภายในตำบลท่าดินแดงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว จำนวน 8 หมู่บ้าน