องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ดำเนินการศูนย์เรียนรู้ฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนโดยใช้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมความรู้และแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาตนเองได้ และเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่