ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2544 โดยให้สถานที่โรงเรียนวัดท่าดินแดง

ปีพุทธศักราช 2553 คณะผู้บริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงมีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีเนื้อที่ 2 งาน 2 ตารางวา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ให้บริการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2548 โดยกำหนดให้จัดบริการการศึกษาให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ พร้อมทั้งจัดการศึกษาระดับอนุบาล 3 ขวบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนชั้นสูงต่อไป

ข้อมูลทางการศึกษา

ปี 2544 จำนวนทั้งหมด 11 คน แยกเป็น ชาย 6 หญิง 5

ปี 2545 จำนวนทั้งหมด 9 คน แยกเป็น ชาย 3 หญิง 6

ปี 2546 จำนวนทั้งหมด 8 คน แยกเป็น ชาย 4 หญิง 4

ปี 2547 จำนวนทั้งหมด 7 คน แยกเป็น ชาย 3 หญิง4

ปี 2548 จำนวนทั้งหมด 11 คน แยกเป็น ชาย 7 หญิง 4

ปี 2549 จำนวนทั้งหมด 7 คน แยกเป็น ชาย 5 หญิง 2

ปี 2550 จำนวนทั้งหมด 17 คน แยกเป็น ชาย 8 หญิง 9

ปี 2551 จำนวนทั้งหมด 15 คน แยกเป็น ชาย 13 หญิง 2

ปี 2552 จำนวนทั้งหมด 16 คน แยกเป็น ชาย 4 หญิง 12

ปี 2553 จำนวนทั้งหมด 12 คน แยกเป็น ชาย 6 หญิง 6

ปี 2554 จำนวนทั้งหมด 17 คน แยกเป็น ชาย 10 หญิง 7

ปี 2555 จำนวนทั้งหมด 16 คน แยกเป็น ชาย 8 หญิง 8

ปี 2556 จำนวนทั้งหมด 17 คน แยกเป็น ชาย 11 หญิง 6

จำนวนครู 1 อัตรา นางสาวเรณูร์ อุขุนทด ตำแหน่งครู

คำขวัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าดินแดง

เล่นกับเรียนสมตามวัย แจ่มใจพัฒนาการ สืบสานคุณธรรม

วิสัยทัศน์

มีภูมิทัศน์เอื้อต่อการเรียนรู้ ระบบการดูแลได้มาตรฐาน

ประสานความร่วมมือจากชุมชน เด็กทุกคนได้รับการพัฒนา สถานศึกษาน่าอยู่